Skip to main content

Metakognitiv terapi – MCT

mct1500pxMetakognitiv terapi (MCT) är en terapiform som under de senaste årtiondena utvecklats utifrån forskning och teori kring metakognition. Begreppet metakognition syftar på processer som styr vårt tänkande - hur vi uppfattar, tolkar och reglerar våra mentala processer. 

Efter utbildning i Köpenhamn och Oxford är jag av MCT Institute certifierad MCT-terapeut på avancerad nivå (level 2), vilket innebär att jag har kompetens att utföra metakognitiv terapi så som den utförts i de behandlingsstudier som visat på metodens effektivitet, samt att arbeta med MCT vid mer komplexa problem. Jag anlitas även av MCT Institute som handledare i den certifierande grundutbildningen MCT Masterclass.

MCT-modellen anger att det som vidmakthåller ett psykologiskt problem är ett ihållande tankemönster av oro och grubblerier, uppmärksamhet på upplevda problem och hot, samt ohjälpsamma beteendestrategier, vilket skapar en ond cirkel. MCT syftar till att bryta detta mönster och att återskapa en funktionell kontroll över uppmärksamhet och tänkande, vilket leder till en mer flexibel tankestil och bättre möjlighet till känslomässig reglering, där negativa tankar också naturligt får förutsättningar att minska i frekvens och styrka.

MCT är en aktiv, strukturerad och förändringsinriktad terapi, som betonar vikten av ett samarbete mellan terapeut och klient utifrån en tydlig gemensam förståelse av problemet. MCT utgår ifrån en specifik metakognitiv formulering av de tankemässiga processer som vidmakthåller problemet och förhindrar återhämtning.

MCT är särskilt effektiv vid tillstånd präglade av oro, såsom generaliserat ångestsyndrom (GAD) och sjukdomsångest, och har visat sig effektivt även vid tvångssyndrom (OCD), posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), samt kronisk depression. Min erfarenhet är att MCT också är effektivt vid stress- och utmattningsrelaterade problem, där likartade tankestilar som vid oro och depression kan bidra till att försvåra återhämtning.

En norsk studie visade nyligen att MCT var effektiv för patienter med blandade ångest- och depressionsproblem där tidigare behandling inklusive KBT inte hjälpt. Detta talar för att MCT skiljer sig från KBT på ett meningsfullt sätt och ger en ny ingång till problemen när annan terapi inte hjälpt. 

Metakognitiv terapi är vad man kan beskriva som en transdiagnostisk behandling, då MCT fokuserar processer som är gemensamma i olika psykologiska problem. Detta är en fördel då problem med överlappande symtom, tex samtidig ångest och depression, är vanligt. Terapin är kort, oftast omkring 10 sessioner, men i vissa situationer är även MCT en något mer långvarig behandling. I samband med något av våra första samtal diskuterar vi tillsammans val av behandling, sannolik behandlingslängd, och annat av vikt för din behandling. 

Jag tar emot för MCT i privat mottagning i centrala Lund. Jag erbjuder även MCT online, för dig som bor i andra delar av Sverige, eller utomlands. Min erfarenhet är att behandlingen fungerar precis lika väl online som när vi träffas på min mottagning. 

Om du är intresserad av MCT och funderar över om det är rätt val för dig, diskuterar vi valet tillsammans inför behandling.

Jag har möjlighet att ta emot nya patienter i april 2024.

Kontakta mig

Adress

Svanegatan 10
222 24 Lund

Se på Google Maps

Kontakt

E-post
erling@psykologilund.se

Telefon
0702 21 80 75

Personuppgiftspolicy