Välkommen till Psykolog Erling Hansen AB!

Välkommen till Psykolog
Erling Hansen AB!

Psykolog Erling Hansen AB är ett kunskapsföretag inom klinisk psykologi och psykologisk behandling. Jag är verksam inom handledning och utbildning med inriktning mot praktisk klinisk psykologi och kognitiv beteendeterapi (KBT), samt psykologisk behandling i privat mottagning.

Jag erbjuder handledning och utbildning inom klinisk psykologi med verksamhet i Lund och Skåne, men också andra delar av landet på distans. Som privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut specialiserad inom KBT och metakognitiv terapi (MCT) har jag min mottagning i centrala Lund. För dig som finns på annat håll finns även möjlighet till behandling via videolänk.

Kognitiv beteende­terapi – KBT

Söker du privatpraktiserande psykolog och KBT-terapeut för terapi i Lund? KBT är den psykologiska behandling som har starkast forskningsstöd för sin effektivitet. Hög kompetens och flexibilitet i utförandet är avgörande för en bra terapi. Jag har långvarig erfarenhet av behandlingsarbete inom allmänpsykiatri, primärvård, samt privat mottagning.

Läs mer

Söker du psykolog för privat terapi? KBT och MCT i centrala Lund Metakognitiv terapi, MCT.

Metakognitiv terapi – MCT

Metakognitiv terapi, MCT, har utvecklats ur kognitiv beteendeterapi, och syftar till att återskapa en funktionell kontroll över uppmärksamhet, tänkande och känslomässig reglering. Metakognitiv terapi är en effektiv behandling för ångest och depression, som ger en ny ingång till långvariga problem. Jag tar emot för MCT i Lund.

Om du bor långt från Lund, eller föredrar att ha din behandling hemifrån, finns även möjlighet till MCT via videolänk.

Läs mer

Klinisk handledning

Kognitiv beteendeterapi är en kunskapsintensiv verksamhet där effektiv handledning är en viktig kvalitetssäkring. Klinisk handledning har många olika funktioner och inbegriper mer än endast metodfokus: Adekvat diagnostik, målformulering, uppföljning och utvärdering av terapin är vad som styr den kliniska behandlingen.

Läs mer

Klinisk handledning? Psykolog och psykoterapeut med handledarkompetens i KBT i Lund och Skåne Klinisk handledning på distans? Klinisk handledning i KBT i hela landet, via videokonferens

Handledning via videokonferens

Svårigheter att hitta KBT-handledning där ni finns? Jag har erfarenhet av distanshandledning både i klinisk handledning och i utbildningshandledning vid universitet. Jag erbjuder distanshandledning via videolänk, som ett praktiskt alternativ för en effektiv handledning utan restider.

Läs mer

Utbildningar och workshops

Utöver handledning tillhandahåller jag på förfrågan även utbildningsinsatser, vilket kan vara en hel- eller halvdagsföreläsning eller workshop för en grupp behandlare, som önskar en uppdatering eller fördjupning kring teori och behandlingsmodeller inom kognitiv beteendeterapi för olika diagnosgrupper eller problemställningar.

Läs mer

En uppdatering i KBT? Jag erbjuder utbildning/workshops, i Lund och hos er

Kontakta mig

Välkommen att kontakta mig om du är intresserad av handledning eller privat terapi, eller om du önskar ytterligare information.

Kontakta Erling

Läs mer: Välkommen till Psykolog Erling Hansen AB!

Personuppgiftspolicy

23 maj 2018

Detta dokument beskriver hur Psykolog Erling Hansen AB behandlar personuppgifter i relation till kunder och patienter. Skulle denna policy ändras i framtiden, så kommer den att uppdateras på hemsidan, med angivande av datum för förändringens genomförande.

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation, och är en ny dataskyddsförordning som gäller inom Europeiska Unionen från och med den 25 maj 2018, och reglerar hur företag och organisationer får hantera dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är slags information som kan kopplas till en levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress, men även andra uppgifter relaterat till den fysiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos en person.

Vilka slags personuppgifter hanterar Psykolog Erling Hansen AB?

Jag behandlar grundläggande personuppgifter så som namn, adress, personnummer och telefonnummer. I min kliniska verksamhet behandlar jag även uppgifter gällande din hälsa och vård, som framkommit i samband med vår behandlingskontakt.

Hantering av personuppgifter

Jag tar din integritet på största allvar och jobbar ständigt med att säkerställa säkerheten kring dina personuppgifter. Psykolog Erling Hansen AB varken säljer, byter eller på annat sätt överför personuppgifter till annan part utan ditt medgivande.

Personuppgifter nödvändiga för fakturering, bokföring, samt journalföring hanteras i enlighet med lagstiftningens krav, vid anlitande av underleverantör reglerat i avtal om personuppgiftsbiträde. Personuppgifter som hör till patientkontakter i ett journalsystem godkänt av Socialstyrelsen. Detta system är förlagt på servrar förlagda inom EU och tillhandahålls av en underleverantör som agerar personuppgiftsbiträde åt mig.

Hur länge lagras personuppgifter?

Patientinformation om dig sparas i enlighet med gällande patientdatalagstiftning, vilken kräver att dessa data lagras i minst 10 år efter sista anteckning.

Personuppgifter nödvändiga för bokföring sparas i enlighet med Bokföringslagen, som kräver att räkenskapsinformation sparas i 7 år.

Annan data lagras enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att jag ska kunna erbjuda en högkvalitativ tjänst, i enlighet med tillämpliga lagar. Sådan data som inte enligt lag skall lagras efter avslutad kontakt, rensas regelbundet.

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter jag har om dig, varifrån dessa uppgifter inhämtats, syftet med behandlingen, och om och i så fall med vem informationen delats. Du har också rätt att kräva att personuppgifter ändras, raderas eller kompletteras, i den utsträckning detta inte strider mot patientdatalag och bokföringslag.

Kontakta mig om du önskar information om förekommande personuppgifter, eller önskar ändring, komplettering eller radering i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid begäran om att bli glömd i enlighet med GDPR kommer sådan information som får raderas att raderas så fort som möjligt, dock inte senare än 30 dagar efter att begäran inkommit.

Samtycke

Genom att kontakta mig samtycker du till min behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående policy.

Adress

Svanegatan 10
222 24 Lund

Se på Google Maps

Kontakt

E-post
erling@psykologilund.se

Telefon
0702 21 80 75

Senaste aktiviteter

Personuppgiftspolicy

Copyright © Psykolog Erling Hansen AB